All About the Lens

The Life In Me

Picture by Abdul Karim

“Dariya bhi main, darakht bhi main   Jhelum bhi main, Chenab bhi main,         Dair bhi hoon, Haram bhi hun                 Shai bhi hu, Sunni bhi hu                                 Main hun Pandit, Main tha, Main hun aur main hi rahunga.”